Zarząd

Drukuj
Utworzono: niedziela, 11, marzec 2012

 

Adrian Horba - prezes
Bożena Zajkowska - wiceprezes
Adam Horba - wiceprezes
Elżbieta Przekop - skarbnik
Renata Brzeska - sekretarz

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA


24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
h) rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
l) lub jego władze,
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
o) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
p) sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
f) Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
d) zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

źródło: Statut Stowarzyszenia na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem  Św. Franciszka z Asyżu w Fastach

Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Fastach
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) - nr KRS: 0000407392
ul. Szkolna 12/1, 16-002 Dobrzyniewo Duże
biuro[at]franciszekimy.org.pl, www.franciszekimy.org.pl
Konto: 12 8060 0004 0040 0813 2000 0010 , Tytuł wpłaty: "Wpłata na rzecz stowarzyszenia"
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Fastach