Misja

Celem Stowarzyszenia jest:

a) działalność na rzecz kultu religijnego, pożytku publicznego w zakresie organizowania

wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku, wyposażenie

kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie, wraz z budynkami towarzyszącymi

mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem Św.

Franciszka z Asyżu w Fastach ;

b) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele

wymienione w punkcie 7 w sposób dozwolony przez prawo;

c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej

z działalnością Stowarzyszenia;

d) pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;

e) pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez

zakwaterowania;

f) propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;

g) działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;

h) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;

i) organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw,

festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie

celów Stowarzyszenia.

Składka członkowska

Składka członkowska na rok 2019 wynosi 20 zł.

Początki funkcjonowania naszego stowarzyszenia

 

 X 2011 – pierwsze zebranie organizacyjno-informacyjne / obecnych 29 osób

XI 2011 – zebranie założycielskie / przyjęcie statutu, wybranie zarządu

XII 2011 – zebranie członków założycieli / wymagane przez sąd zmiany w statucie

I 2012 – pierwsze zebranie zarządu / podjęcie 14 uchwał 

II 2012 – pierwsze walne zebranie członków / złożenie deklaracji, przyjęcie składki

III 2012 – trzecie zebranie zarządu / przyjęcie uchwałą 21 członków, zmiany w zarządzie

IV 2012 – akcje „Wielkanocne”

1.      Zbiórka złomu / zebrano 18 ton -> 14 tyś. zł

2.     Zbiórka produktów spożywczych dla Rodzin Potrzebujących / w 10 dni -> 5 skrzynek 

3.     Akcja „Młodzież pomaga starszym, chorym, niepełnosprawnym” / 7-miu wolontariuszy

V 2012 – przygotowanie Pikniku rodzinnego

 

 

Członkowie

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
d. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji zainteresowanemu członkowi. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

źródło: Statut Stowarzyszenia na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem  Św. Franciszka z Asyżu w Fastach

 

Zarząd

 

Adrian Horba - prezes
Bożena Zajkowska - wiceprezes
Adam Horba - wiceprezes
Elżbieta Przekop - skarbnik
Renata Brzeska - sekretarz

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA


24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
h) rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
l) lub jego władze,
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
o) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
p) sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
f) Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
d) zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

źródło: Statut Stowarzyszenia na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem  Św. Franciszka z Asyżu w Fastach

Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Fastach
Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) - nr KRS: 0000407392
ul. Szkolna 12/1, 16-002 Dobrzyniewo Duże
biuro[at]franciszekimy.org.pl, www.franciszekimy.org.pl
Konto: 12 8060 0004 0040 0813 2000 0010 , Tytuł wpłaty: "Wpłata na rzecz stowarzyszenia"
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Fastach